Lifestyle monitors

Algemene Privacyverklaring

Lifestyle Monitors vindt privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van Lifestyle Monitors, gevestigd in Oosterhout en kantoorhoudend in (4709AX) Oosterhout aan de Vlierlaan 238, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88146774 (hierna: ‘Lifestyle Monitors’).

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Het betreft de verwerking verstrekte persoonlijke informatie, en ook de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan en het gebruik van de websites, webshop en apps van de Lifestyle Monitors.

Gegevensverwerking

De Lifestyle Monitors zet alles op alles voor een gezonde leefstijl voor iedereen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, dus werken we samen met onderzoekers, professionals en onze klanten.

De gegevens worden verwerkt voor:

  • Het verwerken van inschrijvingen voor en het uitvoeren van onze diensten;
  • Het verzenden van (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven;
  • Het afstemmen van onze producten en diensten op de interesses en behoeften van onze relaties;
  • Het optimaliseren van de werking van de website en bijhouden van web statistieken;
  • Het faciliteren van delen via social media;
  • Het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en content;
  • Het behandelen van sollicitaties;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • Het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • Het analyseren en verbeteren van onze producten en onze dienstverlening.

De Lifestyle Monitors verzamelt gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn als u met ons in contact treedt.

Wij verzamelen persoonsgegevens om u te informeren over onze acties en campagnes, de behaalde resultaten en voor (direct) marketing doeleinden.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Van onze zakelijke partners worden uitsluitend de contactgegevens van de opgegeven contactpersonen binnen de organisatie vastgelegd. Naast uiteraard de financiële data en gegevens met betrekking tot de organisatie.

Wanneer u bij ons solliciteert deelt u gegevens met ons die wij opslaan zoals motivatiebrief en cv.

De Lifestyle Monitors gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van al haar sollicitanten en gebruikt deze alleen om de geschiktheid van de kandidaten te kunnen beoordelen. Wordt u onze collega, dan worden de gegevens opgenomen in onze systemen. Wordt u niet aangenomen, dan verwijderen wij uw gegevens uiterlijk 1 maand na invulling van de vacature. Met toestemming worden cv’s uiterlijk 1 jaar bewaard. 

Kortom, wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of een wettelijke plicht, op basis van toestemming én voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van de Lifestyle Monitors: het uitvoeren van onze doelstellingen.

De Healthy Lifestyle Monitor app

Bij gebruik van de Healthy Lifestyle Monitor app worden persoonsgegevens verwerkt. Meer informatie over deze verwerkingen is te vinden in de Healthy Lifestyle app privacyverklaring.

E-mail

Personen die hun e-mailadres aan de Lifestyle Monitors hebben verstrekt en hier geen bezwaar tegen hebben gemaakt en andersoortige relaties die daarvoor toestemming hebben gegeven, kunnen e-mails van de Lifestyle Monitors ontvangen. Met deze e-mails informeren we over ons bedrijf, producten, dienstenen onderzoeksresultaten. De Lifestyle Monitors kan bij het verzenden van mailings gebruik maken van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag).

Deze gegevens worden ook gebruikt om de inhoud van onze mailing te optimaliseren. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht of via ons contactformulier.

Foto’s en beeldmateriaal

De Lifestyle Monitors gaat in alle gevallen zorgvuldig om met foto’s en beeldmateriaal. Foto’s en beeldmateriaal worden gemaakt tijdens (regionale) evenementen, trainingen, workshops en acties om gebeurtenissen vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op onze website, in onze nieuwsbrieven en/of social media.

Social media.

Op onze websites vertonen wij knoppen met links naar de sociale netwerken Facebook, , LinkedIn, YouTube en Instagram, zodat bezoekers eenvoudig content kunnen delen.

Aanwezigen, bezoekers/deelnemers van evenementen worden vooraf zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Daarnaast worden aanwezigen hier, voor zover mogelijk, op gewezen tijdens het evenement op de locatie. Staat u herkenbaar in beeld, maar stelt u dit niet op prijs? Laat het ons weten via onze contactpagina.  dan wordt het beeldmateriaal op uw verzoek uiteraard verwijderd.

Clickgedrag

De Lifestyle Monitors gebruikt cookies en gelijksoortige technieken om haar websites en mailings persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites door analyse van bezoekersgedrag. Op de websites van de Lifestyle Monitors en de webapplicatie voor verzending van de e-nieuwsbrieven worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites en e-nieuwsbrieven te optimaliseren.

Cookies

Onze website gebruikt cookies om informatie te verzamelen over uw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer uw deze website bezoekt. U kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe deze uit te schakelen zijn in ons cookieverklaring.

Links naar websites

Op de site van de Lifestyle Monitors staan links naar andere websites. De Lifestyle Monitors kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met persoons-gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Lifestyle Monitors de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Verwerkers en derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derden zijn. Dit zijn partijen die ten behoeve van de Lifestyle Monitors persoonsgegevens verwerken. Dit zijn bijvoorbeeld aanbieders van applicaties. Wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Partijen die voor de Lifestyle Monitors optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met de Lifestyle Monitors afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij deze persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Lifestyle Monitors. De Lifestyle Monitors verkoopt persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Beveiliging

De Lifestyle Monitors draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Persoonsgegevens zullen alleen door de Lifestyle Monitors of door de Lifestyle Monitors ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Rechten

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij verzamelen, deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Een verzoek kan ingediend worden per brief of e-mail, voorzien van naam, adres, evt. telefoonnummer of e-mailadres. Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. De Lifestyle Monitors zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt deze richten aan:

Per post

Lifestyle Monitors

Vlierlaan 238

4907AX Oosterhout

Per mail

klantenservice@lifestylemonitors.com

Toestemming intrekken

Op elk moment kan een gegeven toestemming aan de Lifestyle Monitors voor een bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze nieuwsbrief) ingetrokken worden. De wijze van intrekken van toestemming per kanaal staat hierboven beschreven.

Klachten

U hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Lifestyle Monitors in algemene zin zowel bij de Lifestyle Monitors als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of uitschrijving. Ook in dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kunt u richten aan:

Post

Lifestyle Monitors

Vlierlaan 238

4907AX Oosterhout

Telefoon

0162-695378

Email

klantenservice@lifestylemonitors.com

Wijzigen Privacyverklaring

De Lifestyle Monitors behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van de Lifestyle Monitors. De laatste aanpassing is gedaan op 5 mei 2024.