Versie 2023

Algemene voorwaarden

versie januari 2023

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – Het contract

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Naleving en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenprocedure

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Aanvullende en afwijkende bepalingen

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

De in deze voorwaarden gebruikte termen worden als volgt gedefinieerd:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de handelaar of door een derde partij worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen die derde partij en de handelaar;

Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.

Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die betrekking hebben op zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteiten;

Dag: kalenderdag;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

Doorlopende prestatieovereenkomst: een overeenkomst voor de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – met inbegrip van e-mail – dat de consument of de handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of later gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, mogelijk maakt, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst binnen de afkoelingsperiode te herroepen;

Handelaar: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand. Modelformulier voor herroeping: Het in aanhangsel I bij deze voorwaarden opgenomen Europees modelformulier voor herroeping;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat de consument en de handelaar gelijktijdig op dezelfde plaats hoeven samen te komen.

Artikel 2 – Identiteit van de handelaar

Lifestyle Monitors

Adres:

4907AX Oosterhout

Nederland

Telefoonnummer: +31 162 695378

Bereikbaarheid: van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

Email adres: klantenservice@liferstylemonitors.com

Kamer van Koophandel nummer Nederland 881456774

BTW-identificatienummer: NL004659686B73

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de handelaar en op alle overeenkomsten op afstand tussen de handelaar en de consument.

De tekst van deze algemene voorwaarden moet ter beschikking van de consument worden gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de handelaar voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de handelaar zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om de consument in staat te stellen het aanbod op adequate wijze te beoordelen. Indien de handelaar gebruik maakt van afbeeldingen, moeten deze een getrouwe weergave zijn van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. De handelaar is niet gebonden door kennelijke fouten in het aanbod.

Het aanbod zal details bevatten over eventuele leveringsbeperkingen en details over welke betaalmiddelen worden aanvaard.

Alle aanbiedingen zullen voldoende informatie bevatten om de rechten en plichten van de consument bij aanvaarding van het aanbod te verduidelijken.

Artikel 5 – Het contract

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand door aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang de handelaar de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd.

Indien het contract langs elektronische weg tot stand komt, zal de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de elektronische overdracht van gegevens te beschermen en zal zij zorgen voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de handelaar passende veiligheidsmaatregelen nemen.

De handelaar mag – binnen de wettelijke beperkingen – nagaan of de consument in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering van de overeenkomst te verbinden.

De ondernemer zal de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, uiterlijk bij de levering van het product, dan wel voorafgaand aan het gebruik van de dienst of digitale inhoud, verstrekken:

de identiteit van de handelaar en het bezoekadres van de vestiging van de handelaar waar de consument klachten kan indienen (met inbegrip van een telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres, indien beschikbaar);
een volledige en nauwkeurige beschrijving van de producten, digitale inhoud en/of diensten waarvoor een overeenkomst wordt gesloten;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding dat er geen herroepingsrecht bestaat;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs van het product, de dienst of de digitale inhoud, inclusief alle belastingen; in voorkomend geval, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
de vereisten voor het beëindigen van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
in het geval van een overeenkomst betreffende de verkoop van een product, een herinnering dat de handelaar wettelijk verplicht is het product te leveren in overeenstemming met de overeenkomst;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In het geval van een duurovereenkomst is de bepaling van het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product tijdens een afkoelingsperiode van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De handelaar mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hij is niet verplicht die reden(en) te geven.

De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de verzender is, het product heeft ontvangen, of

indien de consument in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De handelaar mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren, mits hij de consument daarvan vóór het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld.
indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen van onderdelen: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.
Voor diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager worden geleverd:

De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd, binnen 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De handelaar mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hij is niet verplicht die reden(en) te geven.

De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Verlengde afkoelingsperiode voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager worden geleverd indien niet op de hoogte is gebracht van het herroepingsrecht:

Indien de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel berekende bedenktijd.

Indien de handelaar de in de vorige alinea bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd De consument zal het product en de verpakking tijdens de afkoelingsperiode met de nodige zorg behandelen. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is of om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het leidende beginsel daarbij is dat de consument het produkt slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou kunnen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien de handelaar hem niet vóór of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de daaraan verbonden kosten Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, terug of overhandigt het aan (een gemachtigde van) de handelaar. Dit is niet nodig indien de handelaar heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument wordt in ieder geval geacht de terugzendtermijn in acht te hebben genomen wanneer hij het product terugzendt vóór het verstrijken van de bedenktijd. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast van een juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de handelaar niet heeft aangegeven dat de consument deze kosten moet dragen of als de handelaar aangeeft dat hij de kosten zelf zal dragen, hoeft de consument de kosten van het terugzenden van het product niet te dragen. de handelaar heeft nagelaten de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de betaling van kosten bij herroeping of het modelformulier voor herroeping te verstrekken, of De consument zal geen kosten dragen voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt geleverd, indien: hij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de afkoelingsperiode die aan de levering voorafgaat; hij niet heeft erkend dat hij door het verlenen van zijn toestemming zijn herroepingsrecht zal verliezen; of de handelaar heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Artikel 9 – Verplichtingen van de handelaar in geval van herroeping Indien de handelaar de consument de mogelijkheid biedt de herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt hij zo snel mogelijk na ontvangst een bevestiging van de ontvangst van deze melding. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de handelaar aanbiedt het product zelf af te halen, kan hij afzien van terugbetaling totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument bewijst dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. De handelaar zal voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een ander betaalmiddel. De terugbetaling zal gratis zijn voor de consument. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht De ondernemer kan de volgende producten en diensten van het herroepingsrecht uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: met de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; De levering van digitale inhoud anders dan op een fysieke drager, maar alleen indien: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en de consument heeft erkend dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest. Artikel 11 – De prijs De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot de vorige alinea kan de handelaar producten en diensten tegen variabele prijzen aanbieden, als de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en de handelaar daarop geen invloed heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen slechts een indicatieve waarde hebben, worden in het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij voortvloeien uit wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de handelaar dit bedongen heeft en zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de prijsverhoging ingaat. De prijzen van de in het aanbod genoemde producten of diensten zijn inclusief BTW. Artikel 12 – Naleving en extra garantie De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. werd gevormd. Indien overeengekomen, garandeert de handelaar ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Artikel 13 – Levering en uitvoering De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. De plaats van levering is het adres dat de klant aan de handelaar heeft meegedeeld. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op schadevergoeding. Na ontbinding overeenkomstig de vorige alinea zal de handelaar het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berust het risico van beschadiging en/of verlies van de producten bij de handelaar tot het tijdstip van levering aan de klant of een vooraf aan de handelaar bekend gemaakte vertegenwoordiger. Artikel 14 – Betaling Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, moeten de door de consument verschuldigde bedragen worden betaald binnen 14 dagen na het begin van de bedenktijd, of bij gebreke van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Artikel 15 – Klachtenprocedure De handelaar beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en regelt de klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de handelaar. Bij de handelaar ingediende klachten zullen binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst worden beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de handelaar binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Artikel 16 – Geschillen Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de consument en de handelaar worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. In geval van een geschil of klacht kan de consument zich wenden tot de klantenservice van Lifestyle Monotors om een minnelijke schikking te treffen. Indien de partijen er niet in slagen een minnelijke schikking te treffen, is het geschil of de vordering onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken. Artikel 17 – Aanvullende en afwijkende bepalingen Aanvullende voorwaarden of voorwaarden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden De handelaar heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal op de website worden geplaatst. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij wijzigingen in de loop van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.